آمنه زمانی

متولد ۱۳۶۱ – کارشناسی ارشد نقاشی دانشکده هنر و معماری تهران مرکز- کارشناسی نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ- عضوکانون سینماگران جوان- عضو انجمن نقاشان ایران – مدرک و کارت مربی گری از دانشکده بهزیستی- مدرک مربی گری از موسسه پژوهشی کودکان دنیا- گواهی دوره ادبیات کودک از شورای کتاب کودک و عضو شورای کتاب کودک- گذراندن دوره ی شیوه ی آموزشی تمی بشری در سرزمین باران- گذراندن دوره ی آموزش پژوهش محور در موسسه پژوهشی کودکان دنیا و … .